Naturen i

TRYSERUMS

socken

 

 

 

 

 

Vandringsleder    Naturreservat

 

 

Naturen i Tryserum
Tryserum har ett mycket varierat landskap och därmed många olika biotoper för växter och djur. Längs Valdemarsviken är stranden till stor del brant och skogsbeklädd. Vid yttre delen av viken är dock landet flackare och här finns de grunda Kattedals-, Fågelviks- och Arnövikarna. Den grunda Licknevarpefjärden, som ingår i Kvädöfjärdens naturreservat, har fin vattenkvalitet och är ett s.k. referensområde för miljöövervakning. På det lilla Källskär finns socknens enda fiskeläge.

 

Typiskt för fastlandet är de branta bergen med hällmarksskog - Loboklint är ett - och mellan dem långsträckta dalar, "kjusor" med bördig åkerjord. Flera kjusor har varit sjö eller kärr, som dikats ut och torrlagts. På många sluttningar mot bergen finns bördig mark med lövskog och hassellundar med blåsippor. I landskapet finns påfallande många beteshagar, flera av dem nyligen iståndsatta och hävdade. Även om flera sjöar sänkts har socknen många stora och små sjöar kvar. Den stora, vackra och ganska djupa Vindommen utgör tillsammans med Rammsjön socknens sydvästgräns. I öster ligger den grunda och näringsrika Rånen. En mängd mindre sjöar och skogsgölar av olika karaktär finns utströdda i landskapet.

 

Sammanfattningsvis kan man säga att Tryserums natur är vacker, omväxlande och spännande att lära känna. En vandring här blir aldrig enformig!