Historien i

TRYSERUM

socken

 

 

 

 

Allmän historia

Tryserums kyrkruin

Tryserums kyrka

Hembygdsgården

Tryserums skola

Ekbacken

Fogelvik

Säterier o gårdar

Kungsvägen

Tjustdräkten

Källskär

 

 

Tjustdräkten

Dräkten skapades till Västerviks 500-årsjubileum 1933 och är ursprungligen ingen bygdedräkt. Dräktens design är en kompromiss av mångas förslag.

 

En av initiativtagarna till dräkten var Julius Wellhagen. Följande är en avskrift av hans artikel i Västerviks-Tidningen 1933.

 

Regler för Tjustdräktens användning antages.

Dräkten är en enda för alla åldrar och alla här nedan nämnda eller åsyftade tillfällen. Högtidsdräkten skall åtnjuta sin bärarinnas aktning och omvårdnad samt allmänhetens hembygdskära förtroende och respekt. Som en yttre symbol på en inre gemenskap och samling kring hembygdens oförlikneliga värden skall dräkten sammanföra o sammanhålla alla stånd och klasser i en god lyftande folkanda. Högtidsdräkten vare sålunda för framtiden brukad i gladlynthetens och den sunda folkgemenskapens tecken och skyddad för allt, som är neddragande, förringande och mindervärdigt.

 

Tjustdräktens bruk tillhör failjelivet och det allmäna livet.

I. Familjelivet. Dräkten må bäras vid bröllop, av bruden då annan bruddräkt icke användes, av tärnor i grupp etc. på årsdagar av bröllop, silverbröllopsdag etc. Då dop sker i hemmet må dräkten bäras, liksom ock vid födelsedagar och andra högtidliga tillfällen i hemmet.

II. Det allmänna livet. Dräkten bäres efter gammal god sed under sommaren som kyrkvallsdräkt ”Tjustkvinnor på kyrkvallen” ”Tjustkvinnor i kyrkbänk”. Vid officiellt besök i bygden av landets konung, medlem av konungahuset, minister, landshövding, biskop bäres högtidsdräkten i grupp, när så önskas och kan anordnas. Naturligt enkel men stilfull o intryckssättande gruppering. Lokalinspektris vare härvid behjälplig. Högtidsdräkten bäres vid alla de lyftande o på goda program fotade festligheter som anordnas av bondeståndet J U F S L U etc. enskilda eller allmänna möten, jubiléer, invigningar av medborgarhus och övriga lokaler etc. av övriga medborgargrupper enskilda och offentliga möten av olika kategorier. Vid hembygdsstämmor - dagar - fester, folkhögskolehög-tidligheter, sångarfester, jubiléer för stad eller socken etc. vare dräkten allmänt buren, liksom och vid övriga tillfällen då samling kring goda syften i vår bygds olika föreningar äger rum. Högtidsdräkten vårdas o bäres väl. Den vare bärarinnans egendom livet ut. De som nu hava Tjustdräkten må lära de kommande och uppväxande släktet att anlägga dräkten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dräkten används vid högtidliga tillfällen som bröllop